Geen informatie
Logo Stichting Persoonlijke FinanciŽn Header Stichting Persoonlijke FinanciŽn
   Voor de professionals in persoonlijke financiŽle planning! | | |    


Stichting Persoonlijke FinanciŽn

Bezoekadres:
De verwondering 2
3823 HC Amersfoort

Postadres:
Postbus 2698
3800 GE Amersfoort

T: 033 - 455 42 77
F: 033 - 258 14 67


ALGEMENE VOORWAARDEN / LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.1
Stichting Persoonlijke FinanciŽn, gevestigd te Amersfoort aan de De Verwondering 2, de gebruiker van de Algemene Voorwaarden.

1.2
Afnemer: de wederpartij van Stichting Persoonlijke FinanciŽn

1.3
Product: systemen ten behoeve van digitale informatie en kennisoverdracht, syllabi, casuÔstiek, sheets, boeken, tijdschriften, columns, computerprogrammatuur, databanken, elektronische gegevensdragers, zoals cd-roms, en dergelijke. Onder het product worden mede begrepen de updates alsmede andere tussentijdse toevoegingen aan het product.

1.4
Diensten: (digitale) opleidingen, (digitale) informatie en kennisoverdracht onder andere in de vorm van workshops, cursussen, permanente educatie trainingen, lezingen, alsmede het begeleiden van opleidingsprocessen en kennisoverdrachtprocessen.

1.5
Studiematerialen: (digitale) syllabi, (digitale) casuÔstiek, (digitale) sheets, (digitale) readers, (digitale) proefexemplaren.

1.6
Docent: degene die door Stichting Persoonlijke FinanciŽn wordt aangezocht en ingezet om opleidingen, cursussen, trainingen, workshops en permanente educatie te verzorgen of te geven.

1.7
Examenreglement: het reglement dat van toepassing is op alle toetsen en examens, die worden afgenomen door Stichting Persoonlijke FinanciŽn.

1.8
Opleiding: alle door Stichting Persoonlijke FinanciŽn verzorgde of georganiseerde programmaís of onderdelen van programmaís van ťťn of meerdere dagdelen met betrekking tot kennisoverdracht. Hieronder vallen onder andere alle workshops, lezingen, permanente educatie, cursussen en trainingen.

1.9
Examen: een door of vanwege Stichting Persoonlijke FinanciŽn of door een derde af te nemen examen volgend op een opleiding.

1.10
Dagdeel: een dagdeel bestaat uit een aaneengesloten periode van minimaal 2 en maximaal 4 uur, inclusief een korte thee-, koffiepauze of snackpauze.

1.11
Licentie(overeenkomst): de door Stichting Persoonlijke FinanciŽn met Afnemer in welke vorm dan ook (schriftelijk, in briefvorm, of mondeling) gesloten overeenkomst met betrekking tot de beschikbaarstelling van een product.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot de producten en diensten tussen Stichting Persoonlijke FinanciŽn en Afnemer.

2.2
Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3
Afwijking van deze Algemene Voorwaarden bindt Stichting Persoonlijke FinanciŽn slechts indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk door Stichting Persoonlijke FinanciŽn is overeengekomen en aanvaard.

2.4
Wanneer deze Algemene Voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maken de wijzigingen deel uit van deze Algemene Voorwaarden.

2.5
Indien ťťn of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Stichting Persoonlijke FinanciŽn en Afnemer zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen
3.1
Alle aanbiedingen van Stichting Persoonlijke FinanciŽn zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod door Stichting Persoonlijke FinanciŽn schriftelijk anders is vermeld.

3.2
Een overeenkomst tussen Stichting Persoonlijke FinanciŽn en Afnemer komt tot stand door het plaatsen van een mondelinge of schriftelijke opdracht bij Stichting Persoonlijke FinanciŽn en de aanvaarding van deze opdracht door Afnemer.

3.3
Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.4
Stichting Persoonlijke FinanciŽn bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd, maar zij neemt daarbij de door Afnemer kenbaar gemaakte wens zoveel mogelijk in acht.

3.5
Stichting Persoonlijke FinanciŽn zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en zorgvuldig uitvoeren, ťťn en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Stichting Persoonlijke FinanciŽn kan echter niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

3.6
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Stichting Persoonlijke FinanciŽn het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.7
Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, Stichting Persoonlijke FinanciŽn aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Stichting Persoonlijke FinanciŽn worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Stichting Persoonlijke FinanciŽn zijn verstrekt, heeft Stichting Persoonlijke FinanciŽn het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Afnemer in rekening te brengen.

3.8
Termijnen waarbinnen, en data waarvoor, werkzaamheden dienen te zijn voltooid, zijn slechts fatale termijnen indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 4. Prijs en betaling
4.1
Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders tussen Stichting Persoonlijke FinanciŽn en Afnemer is overeengekomen.

4.2
Facturering geschiedt door Stichting Persoonlijke FinanciŽn aan het einde van de maand van levering van de betreffende materialen en/of diensten.

4.3
Betaling door Afnemer dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum op een door Stichting Persoonlijke FinanciŽn aan te wijzen bank- en/of girorekening, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

4.4
Indien niet betaald wordt binnen de in artikel 4.3 genoemde termijn, is Afnemer in verzuim en in gebreke en is Afnemer de wettelijke rente vermeerderd met 2% over het openstaande bedrag verschuldigd, zonder dat een nadere aanmaning of ingebrekestelling nodig is. Stichting Persoonlijke FinanciŽn behoudt zich in dat geval het recht voor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer op te schorten.

4.5
Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Stichting Persoonlijke FinanciŽn heeft moeten maken in verband met de incasso van een vordering op Afnemer zijn voor rekening van Afnemer.

Artikel 5. Overmacht
5.1
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die noch Stichting Persoonlijke FinanciŽn noch Afnemer kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van Stichting Persoonlijke FinanciŽn of Afnemer, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Stichting Persoonlijke FinanciŽn of Afnemer komt.

5.2
Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

5.3
In geval van tijdelijke overmacht, daaronder begrepen de situatie dat een door Afnemer besteld goed/product tijdelijk niet meer voorradig is, is Stichting Persoonlijke FinanciŽn gerechtigd de beoogde leveringstermijn te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt.

5.4
Ingeval de blijvende overmachtsituatie, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop Stichting Persoonlijke FinanciŽn of Afnemer geen invloed heeft noch redelijkerwijs kan hebben en die de levering of terbeschikkingstelling van goederen en/of diensten onmogelijk maakt, meer dan 60 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beŽindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar iets verschuldigd zijn. In geval van overmacht kan Afnemer geen vergoeding van de door hem geleden schade van Stichting Persoonlijke FinanciŽn vorderen, onverminderd het bepaalde in art 6:78 BW.

Artikel 6. Ontbinding
6.1
Stichting Persoonlijke FinanciŽn is bevoegd de door haar gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, voor de toekomst te ontbinden of op te schorten indien:
 • de wederpartij sursťance van betaling aanvraagt;
 • de wederpartij in staat van faillissement is verklaard;
 • de wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij de tekortkoming, gezien haar aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt;
 • de wederpartij een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden.

  Het beroep op ontbinding en de opzegging geschieden per brief met bericht van ontvangst.

  6.2
  Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Stichting Persoonlijke FinanciŽn op de Afnemer onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Indien Stichting Persoonlijke FinanciŽn de nakoming van de verplichting opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

  6.3
  Stichting Persoonlijke FinanciŽn is op grond van de in art. 6.1 genoemde beŽindiging van de overeenkomst jegens Afnemer nimmer tot schadevergoeding of betaling gehouden.

  6.4
  Stichting Persoonlijke FinanciŽn behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

  Artikel 7. Studiemateriaal
  7.1
  Stichting Persoonlijke FinanciŽn zal zich tot het uiterste inspannen het te leveren studiemateriaal zorgvuldig samen te stellen en periodiek aan te passen aan de laatste ontwikkelingen. De studiematerialen zijn uiterlijk 1 april aangepast aan de wetgeving van het lopende jaar.

  7.2
  Al het door Stichting Persoonlijke FinanciŽn ontwikkelde en/of samengestelde studiemateriaal is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. Stichting Persoonlijke FinanciŽn kan echter op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en de volledigheid ervan. Stichting Persoonlijke FinanciŽn aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde materialen en werken.

  7.3
  Stichting Persoonlijke FinanciŽn aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de informatie met betrekking tot de producten en diensten die Afnemer toevoegt. Evenmin aanvaardt Stichting Persoonlijke FinanciŽn aansprakelijkheid voor schade ontstaan door onduidelijkheden en onjuistheden door de toegevoegde teksten van Afnemer.

  Artikel 8. Annulering cursusdagen
  8.1
  Bij annulering van een cursusdag door Afnemer meer dan ťťn maand voor het tijdstip waarop de cursusdag is gepland, brengt Stichting Persoonlijke FinanciŽn Afnemer geen kosten in rekening. Indien Afnemer binnen een maand voor de aanvang van een cursusdag deze cursusdag wil annuleren, is zij gehouden het overeengekomen tarief per dagdeel aan Stichting Persoonlijke FinanciŽn te betalen.

  8.2
  Betreft het een opleiding met een open inschrijving, dan behoudt Stichting Persoonlijke FinanciŽn zich het recht voor de opleiding uit te stellen of af te gelasten.

  Artikel 9. Docenten
  9.1
  Stichting Persoonlijke FinanciŽn spant zich in gekwalificeerde docenten de opleiding te laten verzorgen. Stichting Persoonlijke FinanciŽn selecteert deze docenten aan de hand van strenge criteria, zoals vakkennis, doceervaardigheid en praktijkervaring.

  9.2
  Stichting Persoonlijke FinanciŽn behoudt zich het recht voor aangekondigde docenten te vervangen. Lukt het Stichting Persoonlijke FinanciŽn niet, bij ziekte of verhindering van de aangekondigde docenten, voor adequate vervanging te zorgen, dan zal Stichting Persoonlijke FinanciŽn in overleg met Afnemer een nieuwe datum vaststellen waarop de te vervangen cursusdag zal worden gegeven.
  9.3
  Stichting Persoonlijke FinanciŽn is met de door haar aangestelde docenten overeengekomen dat bij het geven van juridische, fiscale, financiŽle en overige adviezen, uitsluitend de docent aansprakelijk kan worden gesteld voor de gevolgen die hieruit voortvloeien en nooit Stichting Persoonlijke FinanciŽn.

  Artikel 10. Opleiding en examen
  10.1
  Op alle door Stichting Persoonlijke FinanciŽn verzorgde examens is een examenreglement van toepassing dat door Stichting Persoonlijke FinanciŽn aan Afnemer voor de start van de opleiding wordt verstrekt.

  10.2
  Indien examens door anderen dan Stichting Persoonlijke FinanciŽn worden afgenomen, zal Stichting Persoonlijke FinanciŽn zich inspannen Afnemer tijdig omtrent de gehanteerde exameneisen te informeren.

  Artikel 11. Zorgvuldig gebruik
  11.1
  Afnemer is verplicht het product alsmede de eventuele gegevensdragers, ondersteunende apparatuur en elektronische media waarop het product is vastgelegd en/of met behulp waarvan het product kan worden gebruikt, zorgvuldig te gebruiken en te beheren met inachtneming van de aanwijzingen en instructies die door of vanwege Stichting Persoonlijke FinanciŽn worden verstrekt. Afnemer zal alleen aan daartoe bevoegde personen in zijn organisatie het gebruik van het product en van voornoemde ondersteunende apparatuur en elektronische media toestaan.

  11.2
  Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden is het Afnemer slechts toegestaan zich tot de informatie, opgenomen in een product, toegang te verschaffen op de wijze zoals overeengekomen in de licentie-overeenkomst met betrekking tot het product.

  Artikel 12. Intellectuele eigendom

  12.1
  Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriŽle eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten en rechten tot bescherming van databanken, informatie en/of prestaties, ter zake van of met betrekking tot door Stichting Persoonlijke FinanciŽn aan Afnemer geleverde en/of ter beschikking gestelde goederen of producten dan wel ten behoeve van Afnemer verrichte werkzaamheden en/of diensten komen uitsluitend toe aan Stichting Persoonlijke FinanciŽn. Onder ďStichting Persoonlijke FinanciŽnĒ wordt voor de toepassing van dit artikel mede begrepen een derde van wie Stichting Persoonlijke FinanciŽn met betrekking tot de hier bedoelde goederen, producten, werkzaamheden of diensten rechten als hier bedoeld in licentie heeft verkregen.

  12.2
  Het is Afnemer niet toegestaan (en dit geldt zonodig in aanvulling op auteurs- of naburige rechten van Stichting Persoonlijke FinanciŽn als bedoeld in (artikel 12.1)) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Persoonlijke FinanciŽn enig door Stichting Persoonlijke FinanciŽn aan Afnemer geleverde en/of ter beschikking gesteld goed of product of informatie die in het kader van verrichte diensten of werkzaamheden door Stichting Persoonlijke FinanciŽn is verstrekt, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of (verveelvoudigingen daarvan) openbaar te maken indien dat geschiedt (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privť van aard is of (iii) voor het overnemen van enig dag-, nieuws-, of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm) of in een uitzending van een radio- of televisieprogramma, ťťn en ander tenzij in deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.

  12.3
  Geen enkele bepaling in de met Afnemer gesloten overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Stichting Persoonlijke FinanciŽn en Afnemer strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan Afnemer van rechten als bedoeld in (artikel 12.1), tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Afnemer erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een in zijn geheel opeisbare boete van Ä 2.750, excl. BTW. Voor elke overtreding of elke week dat de overtreding voortduurt, onverminderd Stichting Persoonlijke FinanciŽn overigens terzake toekomende rechten, waaronder het recht op nakoming en/of volledige schadevergoeding.

  12.4
  Het is Afnemer niet toegestaan de aanduiding omtrent de rechten als hierboven bedoeld of de aanduiding van merken of handelsnamen van Stichting Persoonlijke FinanciŽn of derden, in of op aan hem geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten en/of aan hem uit hoofde van de verrichte werkzaamheden en of door Stichting Persoonlijke FinanciŽn ter beschikking gestelde documentatie of gegevens, te wijzigen of te (doen) verwijderen.

  Artikel 13. Recht op studiematerialen
  13.1
  Niets uit de door Stichting Persoonlijke FinanciŽn ontwikkelde studiematerialen mag op enigerlei wijze in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Persoonlijke FinanciŽn. Art. 12 van deze Algemene Voorwaarden is eveneens van toepassing op alle door Stichting Persoonlijke FinanciŽn ontwikkelde (digitale) studiematerialen.

  Artikel 14. Non-concurrentie
  14.1
  Het is Afnemer niet toegestaan op basis van een door Stichting Persoonlijke FinanciŽn verzorgde opleiding en de door Stichting Persoonlijke FinanciŽn in dat kader ontwikkelde opleidingsmaterialen zelf ofwel in samenwerking met derden soortgelijke opleidingen te ontwikkelen of te geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Persoonlijke FinanciŽn.

  Artikel 15. Aansprakelijkheid
  15.1
  Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Stichting Persoonlijke FinanciŽn geleverde goederen, producten, werkzaamheden en/of diensten de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van eventuele fouten of onvolledigheden daarin niet worden ingestaan. Stichting Persoonlijke FinanciŽn, auteurs of redacteuren van de goederen, producten, werkzaamheden en/of diensten zullen voor eventuele fouten of onvolledigheden of voor het gebruik door Afnemer van bedoelde goederen, producten, werkzaamheden en/of diensten op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. Stichting Persoonlijke FinanciŽn aanvaardt dan ook slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

  15.2
  De aanwezigheid van een gebrek geeft Afnemer nimmer het recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot geleverde of ter beschikking gestelde goederen, producten of verrichte werkzaamheden en/of diensten.

  15.3
  Stichting Persoonlijke FinanciŽn is voorts niet aansprakelijk voor door Afnemer, dan wel enige door derden geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door Afnemer of enige derde van door Stichting Persoonlijke FinanciŽn geleverde of ter beschikking gestelde goederen, producten of verrichte werkzaamheden en/of diensten.

  15.4
  De totale aansprakelijkheid van Stichting Persoonlijke FinanciŽn wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan ťťn jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor ťťn jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan Ä 50.000 (vijftigduizend euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten die Afnemer moet maken om de prestatie van Stichting Persoonlijke FinanciŽn aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Afnemer de overeenkomst heeft ontbonden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voorzover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

  15.5
  De totale aansprakelijkheid van Stichting Persoonlijke FinanciŽn voor schade door dood of lichamelijk letsel of materiele beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan Ä 100.000 (honderdduizend euro).

  15.6
  Aansprakelijkheid van Stichting Persoonlijke FinanciŽn voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten. Dit is slechts anders indien en voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Stichting Persoonlijke FinanciŽn.

  15.7
  De aansprakelijkheid van Stichting Persoonlijke FinanciŽn wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Afnemer Stichting Persoonlijke FinanciŽn onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt en Stichting Persoonlijke FinanciŽn ook na het verstrijken van de daarbij gestelde redelijke termijn tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Stichting Persoonlijke FinanciŽn in staat is daarop adequaat te reageren.

  15.8
  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Stichting Persoonlijke FinanciŽn meldt.

  15.9
  Afnemer vrijwaart Stichting Persoonlijke FinanciŽn voor alle aanspraken van derden ter zake van door Stichting Persoonlijke FinanciŽn geleverde en/of ter beschikkinggestelde goederen of producten of verrichte werkzaamheden en/of diensten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van Stichting Persoonlijke FinanciŽn en Afnemer bovendien aantoont dat hem terzake geen enkel verwijt treft.

  15.10
  Voor de in art. 15.4 genoemde beperking van aansprakelijkheid geldt dat een reeks opeenvolgende gebeurtenissen die terug te voeren zijn op ťťn schadeveroorzakende gebeurtenis, beschouwd worden als ťťn gebeurtenis.

 • Copyright © 2009, Stichting Persoonlijke FinanciŽn. Alle rechten voorbehouden. Powered By JSK Hosting Solutions